Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap chuong Nito

Chương 2: NITO – PHOTPHO 1. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có). a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2 c) Khí Add A B Khí A C D + H2O t0 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau đây t0 a) ? + OH- NH3 + ? t0 b) (NH4)3PO4 NH3 + ? t0 c) NH4Cl + NaNO2 ? + ? + ? t0 d) ? N2O + H2O t0

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:902|Tải về:17|Số trang:9

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: