Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập dãy số(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)

Lượt xem:156|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

DÃY SỐ A/ LÝ THUYẾT : 1)Định nghĩa : Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số ) .Kí hiệu : u : N* R n u(n) . Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển : u1 , u2 , u3 , u4 , ……,un, ……, Trong đó un = u(n) hoặc viết tắt là (un) ,và gọi u1 là số hạng đầu ,un là số hạng thứ n và là số hạng tổng quát của dãy số . 2) Dãy số tăng , dãy số giảm : + Dãy số (un) được gọi là dãy số tăng nếu ta có un+1 > un với mọi nN* . + Dãy số (un) được gọi là dãy số giảm nếu ta có un+1 * Từ đó suy ra :Để chứng minh dãy số (un) tăng , giảm ta làm như sau : Cách 1 : Lập hiệu un+1 - un + Nếu un+1 - un > 0 thì dãy số (un) là dãy số tăng + Nếu un+1 - un Cách 2 : nếu các số hạng trong dãy đều dương thì ta có thể lập tỉ số + Nếu >1 thì dãy số (un) là dãy số tăng + Nếu 3) Dãy số bị chặn : + Dãy số (un) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho : un M , . + Dãy số (un) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho : un m , . + Dãy số (un) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới ,tức là tồn tại các số m ,M sao cho : m un M , . B / BÀI TẬP : BÀI 1 :Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau : Un = 101-2n ; Un = 3n -7 ; Un = 3n – 2n ; Un = ; Un = ; Un = BÀI 2 :Xét tính tăng , giảm của các dãy số (Un) biết : Un = 2n + 3 g) Un = Un = 2n3 – 5n + 1 f) Un = Un = 3n – n h) Un = Un = i) Un = Un = j) Un = n - Un = k) Un = BÀI 3 :Cho dãy số (Un) được xác định bởi : U1 = 1 và Un+1 = Un +7 , a) Tính U2 ; U4 ; U6 b) Cmr : Un = 7n - 6 , BÀI 4 : Cho dãy số (Un) được xác định bởi : U2 = 2 và Un+1 = 5.Un , a) Tính U2 ; U4 ; U6 b) Cmr : Un = 2.5n-1 , BÀI 5 : Cho dãy số (Un) được xác định bởi : U1 = 1 và Un+1 = 3Un +10 , Cmr : Un = 2.3n – 5 , BÀI 6 : Cho dãy số (Un) được xác định bởi : U1 = 2 và Un+1 = 3Un +2n-1 , Cmr: Un = 3n - n , BÀI 7 : Cho dãy số (Un) được xác định bởi : a) , b) , c) , Tìm số hạng tổng quát của các dãy số trên BÀI 8 :Xét tính bị chặn của các dãy số (Un) được xác định bởi : a) , b) Un = , c) Un = 2n2 + 2 , d) Un = , e) Un = ,