Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/27

bai tap di truyen quan the

Lượt xem:376|Tải về:9|Số trang:27 | Ngày upload:17/04/2013

TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG NGƯỜI SOẠN: NGÔ HÀ VŨ Chuyên đề 5: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ C©u 1 (§H 2010) Trong mét quÇn thÓ cña mét loµi l­ìng béi, xÐt 1 gen cã 2 alen lµ A vµ a. Cho biÕt kh«ng cã ®ét biÕn x¶y ra vµ qu¸ tr×nh ngÉu phèi ®· t¹o ra trong quÇn thÓ 5 lo¹i kiÓu gen vÒ gen trªn. TÝnh theo lÝ thuyÕt, phÐp lai nµo sau ®©y gi÷a 2 c¸ thÓ cña quÇn thÓ trªn cho ®êi con cã tØ lÖ ph©n li kiÓu gen lµ 1 : 1? A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. XAXA x XaY. D. XAXa x XAY. C©u 2 (§H 2010) Gi¶ sö tÇn sè t­¬ng ®èi cña c¸c alen ë mét quÇn thÓ lµ 0,5A : 0,5a ®ét ngét biÕn ®æi thµnh 0,7A : 0.3a. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn t­îng trªn? A. Giao phèi kh«ng ngÉu nhiªn di