/27

bai tap di truyen quan the

Upload: OngGia.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 640|Tải về: 11

TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG NGƯỜI SOẠN: NGÔ HÀ VŨ Chuyên đề 5: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ C©u 1 (§H 2010) Trong mét quÇn thÓ cña mét loµi l­ìng béi, xÐt 1 gen cã 2 alen lµ A vµ a. Cho biÕt kh«ng cã ®ét biÕn x¶y ra vµ qu¸ tr×nh ngÉu phèi ®· t¹o ra trong quÇn thÓ 5 lo¹i kiÓu gen vÒ gen trªn. T

[Ẩn quảng cáo]