Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai tap ESTE_LIPIT

Lượt xem:310|Tải về:7|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CHƯƠNG 1: ESTER- LIPITCâu 1: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y:A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D. C5H10O Câu 2: X là hỗn hợp của hai este đồng phân với nhau. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi X nặng gấp 2 lần 1 lít khí CO2. Thủy phân 35,2 gam X bằng 4 lít dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 44,6 gam chất rắn khan. Biết hai este do rượu no đơn chức và axit no đơn chức tạo thành. Xác định công thức phân tử của các este. A. C2H4O2 ...