Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap kim loai

Lượt xem:183|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

A. Thực hiện các chuỗi phản ứng sau: Canxi → Canxi oxit → Canxi cacbonat → Canxi hiđrô cacbonat → Canxi sunfat. FeCl2 → FeCl3 Fe FeCl3 → FeCl2 Fe(NO3) Fe3O4 → FeONhôm → Nhôm oxit → Nhôm clorua → Nhôm hyđroxit → Kali aluminat.Nhôm → Nhôm oxit → Nhôm clorua → Nhôm hyđroxit → Nhôm oxit → Natri aluminat.CaC2 → C2H2 → C6H6 → C6H5Cl → C6H5OH → C6H2Br3OH.Sắt → Sắt (III) sunfat → Sắt (III) hydroxit → Sắt (III) nitrat → Sắt (III) oxitSắt → Sắt (III) nitrat → Sắt (II) nitrat → Sắt (II) hydroxit → Sắt (II) clorua → Sắt→ Sắt (III) nitrat → Sắt (III) hydroxit → Sắt (III) clorua → Sắt (II) clorua.Nhôm → Nhôm sunfat → Nhôm hydroxit → Natri aluminat → Nhôm clorua. Nhôm → Natri aluminat → Nhôm hydroxit → Nhôm oxit → Nhôm.C6H12O6 → C2H5OH →CH3COOH CH3COO)2Cu CH3COO)2Fe→CH3COONa→CH4→ HCHO →CH3OH. Dd Natri clorua → Natri → Natri hydroxit → Natri...