/11

Bài tập lập trình hướng đối tượng với Java

Upload: NguyenHoaiSon.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 5476|Tải về: 225

Hoang Manh Dat Trang 1 Bài tập lập trình hướng đối tượng Với Java Bài 1: a) Xây dựng lớp Stack để mô phỏng một Stack (giả thiết mỗi phần tử của stack là một số nguyên), bao gồm: - Hàm tạo Stack(int n) để khởi tạo Stack có tối đa n phần tử - Phương thức isEmpty để kiểm tra xem Stack có phần tư nào h

[Ẩn quảng cáo]