Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Bài tập lập trình hướng đối tượng với Java

Lượt xem:4609|Tải về:192|Số trang:11 | Ngày upload:22/02/2013

Hoang Manh Dat Trang 1 Bài tập lập trình hướng đối tượng Với Java Bài 1: a) Xây dựng lớp Stack để mô phỏng một Stack (giả thiết mỗi phần tử của stack là một số nguyên), bao gồm: - Hàm tạo Stack(int n) để khởi tạo Stack có tối đa n phần tử - Phương thức isEmpty để kiểm tra xem Stack có phần tư nào hay không? - Phương thức isFull để kiểm tra xem Stack đã đầy hay chưa? - Phương thức push để thêm một phần tư vào Stack - Phương thức pop để lấy một phần tư ra khỏi Stack b) Viết một đoạn chương trình