/11

Bài tập lập trình hướng đối tượng với Java

Upload: NguyenHoaiSon.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 4591|Tải về: 192

Hoang Manh Dat Trang 1 Bài tập lập trình hướng đối tượng Với Java Bài 1: a) Xây dựng lớp Stack để mô phỏng một Stack (giả thiết mỗi phần tử của stack là một số nguyên), bao gồm: - Hàm tạo Stack(int n) để khởi tạo Stack có tối đa n phần tử - Phương thức isEmpty để kiểm tra xem Stack có phần tư nào hay không? - Phương thức isFull để kiểm tra xem Stack đã đầy hay chưa? - Phương thức push để thêm một phần tư vào Stack - Phương thức pop để lấy một phần tư ra khỏi Stack b) Viết một đoạn chương trình