Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai tap mu & loga(LTDH)

Lượt xem:187|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:17/04/2013

A: Phương trình Mũ. I. Dạng cơ bản: af(x) = a(x). Đặc biệt : af(x) = 1. II. Phương pháp giải: III. Các bài tập vận dụng: 1/ 5x + 5x+1+5x+2 = 3x +3x+3 -3x+1. 2/ 3/ 4/ 6.9x -13.6x+6.4x=0 5/ 6/ 7/ 8/ 2x+2x-1+2x-2=3x-3x-1+3x-2. 9/ 34x+8 -4.32x+5 + 27=0 10/ 4x+1+ 2x+4 = 2x+2+16. 11/ 12/ x2 –(3 – 2x)x + 2(1 – 2x) =0 13/ 22x-1 + 32x + 52x+1 = 2x +3x+1+5x+2. 14/ 15/ . 16/ 25x + 10x = 22x+1. 17/ 4x -2.6x = 3. 9x. 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ (4/3)x = -2x2 + 6x – 9. 25/ 4x-1 – 2x = - x2 + 2x – 2. 26/ 3|x| + |x| = 4 27/ 32x-1 + 3x – 1(3x – 7) – x + 2 = 0. 28/ 255 – x – 2. 55 –