Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập nhóm IA, IIA

Lượt xem:573|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

KIM NHÓM IA VÀ IIA Dạng 1: Xác định tên kim loại dựa vào tính chất của chúng1; 3,6 agm hỗn hợp kim loại gồm Kali và một kim loại kiềm A tác dụng hết với nước cho 22,4 lit khí ở 00C và 0,5 atm .. Tìm A?2; Khi điện phân 25,98 gam iotdua của một kim loại X nóng chảy thì được 12,69 gam iot. Tìm công thức của muối?3;Chia 8,84 gam hỗn hợp muối kim loại nhóm IA và BaCl2 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO3 thu được 8,61 gam kết tủa. Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thu được V lit khí bay ra ở anot. tính V ở 27,30C và 0,88 atmBiết số mol của muối kim loại hóa trị I gấp 4 lần số mol của BaCl2 . Xac định kim loại4;Trong 500 ml dung dịch X có chứa 0,4925...