Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap oleum

Lượt xem:88|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI TẬP VỀ ÔLEUM CHO LỚP 10A Oleum là “Axit bốc khói” Có công thức : H2SO4.nSO2 nên khi tác dụng H2O ( (n +1) H2SO4 Nên : nOleum =  . Khi pha trộn dung dịch thì có thể coi oleum là axit có nồng độ:  sau đó dùng đường chéo hoặc các kiến thức dung dịch để tính Khi xác định công thức của Oleum cần xác định : theo bài tập lập công thức Phần này rất ít thi nên các bạn dùng tham khảo và cố gắng bổ sung cho tư liệu nhé Câu 1: Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dung dịch X. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum trên là A. 23,97%. B. 35,95%*. C. 32,65%. D. 37,86%. Hướng dẫn: nNaOH = 0,03 ( = 0,015 ( Trong 200ml có 0,03 mol Công thức: nSO3. H2SO4 Bảo toàn cho S: (1 + n)0,015 = 0,03 ( n = 1 ( %S =  = 0,3595 Câu 2: Hòa tan 3,38g một Oleum vào nước thu được dung dịch A. Để trung hòa A cần 800 ml dung dịch KOH 0,1M . a) Hãy xác định công thức của Oleum b) Cần lấy bao nhiêu gam A hòa tan vào 200g nước để thu được dung dịch H2SO4 10% Hướng dẫn : nKOH = 0,08 ( = 0,04 ( a =  ( M = = 84,5(n+1) = 98 + 80n ( n = 3 b) M = 338 ( Lấy m gam ( mdd = (200 + m) ( mt = (200 + m).0,1 ( = ( a = =  ( 11,6m = 200 + m ( m = 18,87g Cách 2: Coi Oleum là dung dịch H2SO4 = = = 116% ( Dùng đường chéo Câu 3: Hoà tan 6,67g Oleum A vào nước thành 200ml dung dịch H2SO4 . Lấy 10 ml dung dịch này trung hoà vừa hết 16 ml dung dịch NaOH 0,5M.. Xác định công thức của A Hướng dẫn : nNaOH = 0,008 (  = 0,004 ( Trong 200 ml có: 0,08 mol H2SO4 ( a =  M =  = 83,375(n +1) = 98 + 80n ( n = 4 Câu 4: Có 1 loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theo khối lượng. Xác định công thức của X Hướng dẫn : CT của oleum là H2SO4.nSO3 (  = 0,71 ( n = 3 Câu 5: Hãy xác định công thức ôlêum tạo thành khi cho 180g dung dịch H2SO4 98% hấp thụ hết 22,4 l SO3 (đktc). Tính % khối lượng SO3 trong oleum Hướng dẫn : đầu = 1,8 ( = 176,4 ( = 3,6 (= 0,2 ( thêm 0,2 ( Tổng 2 mol = 1 tham gia 0,2 ( còn 0,8 ( Tỷ lệ: 0,8 : 2 = 0,4 : 1 ( n = 0,4 ( H2SO4.0,4SO3 ( Tính %SO3 = = 24,6% Câu 6: cho 24,64 lit SO3(đktc) hấp thụ hết vào 90g dd H2SO4 98%, thu được oleum có công thức H2SO4.nSO3 Xác định công thức oleum Hướng dẫn : đầu = 0,9 ( = 88,2 ( = 1,8 (= 0,1 ( thêm 0,1 ( Tổng 1 mol = 1,1 tham gia 0,1 ( còn 1 ( Tỷ lệ: 1 : 1 ( n = 0,5 ( H2SO4.SO3