Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập ôn tập Toan 9_HKI

Lượt xem:93|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN TOÁN 9 - HỌC KỲ I ↳PHẦN ĐẠI SỐ Bài 1 : a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất sau đồng biến : y = (2m + 1)x + 2 b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất sau nghịch biến : y = (3 – k)x + 5 Bài 2 : Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số : y = 3x + (5 – m) và y = x + (m – 7) cắt nhau tại điểm I trên trục tung. Bài 3 : Tìm giá trị của a để hai đường thẳng d và d’ song song nhau : d : y = (2a – 1)x + 3 và d’ : y = (5 – a)x + 1 Bài 4 : Xác định k và m để hai đường thẳng d và d’ trùng nhau : d : y = (3 – k)x + (2m – 1) và d’ : y = (k – 5)x + (m + 4) Bài 5 : Cho hai hàm số bậc nhất y = (2k – 1)x + 2 và y = (5 – k)x + 1 a) Với giá trị nào của k thì đồ thị hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau. b) Với giá trị nào của k thì đồ thị hai hàm số là hai đường thẳng song song. c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không ? Vì sao ? Bài 6 : a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ : y = – 3x + 2 và y = x – 3 b) Gọi giao điểm của các đường thẳng y = – 3x + 2 và y = x – 3 với trục hoành theo thứ tự là A và B, gọi C là giao điểm của hai đường thẳng. Tìm tọa độ 3 điểm A, B, C. c) Tính khoảng cách AB, AC và BC (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) ↳PHẦN HÌNH HỌC Bài 1 : Từ một điểm P nằm ngoài đường tròn (O ; R). Vẽ tiếp tuyến PA (A là tiếp điểm). Lấy điểm B đối xứng với A qua OP. a) Chứng minh PB là tiếp tuyến của (O) b) Tính độ dài PA, biết OP = 2R. Lúc đó chứng minh tam giác PAB đều. Bài 2 : Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; 15) kẻ tiếp tuyến MA. qua A kẻ đường thẳng vuông góc với OM tại H và cắt đường tròn tại B. a) Chứng minh : MB là tiếp tuyến của đường tròn (O). b) Cho OM = 25. Tính độ dài dây AB. Bài 3 : Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Qua trung điểm I của OA ta kẻ dây DE vuông góc với AB. Tiếp tuyến của (O) tại D cắt tia OA tại P. a) Tứ giác ADOE là hình gì ? Vì sao ? b) Gọi K là trung điểm của BD. Chứng minh ba điểm E, O, K thẳng hàng. BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN TOÁN 9 - HỌC KỲ I ↳PHẦN ĐẠI SỐ Bài 1 : Viết phương trình đường thẳng d biết : a) d đi qua điểm A(– 3 ; 4) và có hệ số góc là 2. b) d đi qua điểm B(– 2 ; 1) và song song với đường thẳng d’ : y = – 2x + 1. c) d cắt trục hoành tại điểm C có hoành độ bằng 2 và song song với đường thẳng y = 2x. d) d đi qua điểm A(1 ;3) và vuông góc với đường thẳng y = 2x + 1. Bài 2 : Cho ba đường thẳng d1, d2, d3. d1 : y = 2x – 2 d2 : x – 2 d3 : y = x + 3 a) Vẽ ba đường thẳng đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Gọi giao điểm của d3 và d1 là A, của d3 với d2 là B. Tìm tọa độ của A và B c) Tính khoảng cách AB. Bài 3 : Cho đường thẳng d : y = (1 – 4m)x + m – 2 a) Với giá trị nào của m thì d đi qua gốc tọa độ ? b) Với giá trị nào của m thì d tạo với trục Ox một góc nhọn, góc tù ? c) Tìm m để d cắt trục tung tại điểm có tung