Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap phuong trinh duong thang

Lượt xem:210|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Bài tập phương trình đường thẳng Bài 1: Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết A(2;3) và 2 đường phân giác trong của tam giác là x-2y-6=0 và x-3y-3=0. Bài 2: Viết phương trình đường thẳng qua M(2;5) và cách đều 2 điểm A(-1;2) và B(5;4) Bài 3: tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng :5x+3y-3=0 và : 5x+3y+7=0. Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có A(-2;-9), phương trình hai cạnh là 4x-y-11=0 và 3x-2y-2=0. Tìm toạ độ các đỉnh B, C, D. Bài 5: Cho ABCD là hình bình hành có tâm I(). TÌm toạ độ các đỉnh hình bình hành biết phương trình hai cạnh là 7x+7+29=0 và  Bài 6: Viết phương trình các cạnh của hình bình hành biết toạ độ hai đỉnh là (-1;3) và (2;4), toạ độ tâm là ()