Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/95

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

bài tập thực hành anh 7

TEST FOR UNIT 1 I/ Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u. 1, Hello, my name (be) …………… Hoan and this is my family. We (live) …………… in a big city in the South of Vietnam. There (be) …………… four people in my family: my father, my mother, my sister and I. My father (work) …………… in a factory. My mother (teach) …………… English in a secondary school. My sister (study) …………… at the University of Economy. I (go) …………… to a secondary school. We usually (have) …………… lunch and dinner at home. On Sunday evening we sometimes (go) …………… out for dinner. My sister (like) …………… music. She often (go) …………… to the concert at the weekend. My father (watch) …………… TV every night and my mother (d

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:162|Tải về:0|Số trang:95

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: