/95

bài tập thực hành anh 7

Upload: MinhNhat.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 507|Tải về: 2

TEST FOR UNIT 1 I/ Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u. 1, Hello, my name (be) …………… Hoan and this is my family. We (live) …………… in a big city in the South of Vietnam. There (be) …………… four people in my family: my father, my mother, my sister and I. My father (work) …………… in a

[Ẩn quảng cáo]