Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/66

Bài tập thực hành kế toán với phần mềm MISA SEM 7.9

Lượt xem:741|Tải về:19|Số trang:66 | Ngày upload:23/07/2013

Bài tập thực hành MISA-SME Phiên bản 7 9 MỤC LỤC BÀI TẬP 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP 5 1 THÔNG TIN CHUNG 5 2 KHAI BÁO DANH MỤC 6 2 1 Danh mục vật tư, hàng hóa 6 2 2 Danh mục Khách hàng 7 2 3 Danh mục nhà cung cấp 8 2 4 Danh mục TSCĐ 8 3 KHAI BÁO SỐ DƯ BAN ĐẦU 9 4 SỐ LIỆU PHÁT SINH 11 4 1 Hóa đơn mua hàng 11 4 2 Quản lý kho 13 4 3 Hóa đơn bán hàng 13 4 4 Quản lý quỹ 14 4 5 Ngân hàng 15 4 6 Tài sản cố định 15 4 7 Chứng từ nghiệp vụ khác 16 5 YÊU CẦU: 17 1Bài tập thực hành MISA-SME