/2

Bài tập thực hành Tin học 12 số 6

Upload: ZainPose.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 646|Tải về: 4

ĐỀ SỐ 6 Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau: ( 3 điểm ). + KHACHHANG: MAKH(Text);HODEM(text);TENKH(Text); DIACHI(Text);GIOITINH(Text). + SUDUNG: MASD(Text); LOAISD(Text); DONGIA(Number). + CHI

[Ẩn quảng cáo]