/2

Bài tập thực hành Tin học 12 số 6

Upload: ZainPose.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 231|Tải về: 3

ĐỀ SỐ 6 Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau: ( 3 điểm ). + KHACHHANG: MAKH(Text);HODEM(text);TENKH(Text); DIACHI(Text);GIOITINH(Text). + SUDUNG: MASD(Text); LOAISD(Text); DONGIA(Number). + CHITIET: MASD(Text);MAKH(Text);SOKW(Number).    Câu 2: Tạo các Query ( mẫu hỏi ) thực hiện các yêu cầu sau : (4 điểm). Đưa ra thông tin của tất cả các khách hàng và cột THANHTIEN được tính theo công thức THANHTIEN = SOKW*DONGIA. Đưa ra tất cả thông tin của các khách hàng và tổng tiền điện mà họ phải trả. Đưa ra HODEM và TENKH của khách hàng phải trả tiền điện nhiều nhất. Câu 3: Tạo Report ( báo cáo ) với các yêu cầu sau: ( 3 điểm ). Tạo báo cáo in danh sách họ và tên những khách hàng có tổng tiền điện >= 175000. Từ bảng KHACHHANG tạo báo cáo in danh sách các khách hàng gồm HODEM, TENKH, DIACHI. Hãy nhóm theo giới tính(nam, nu) và tính số khách hàng nam, số khách hàng nữ(sử dụng hàm Count).