/26

bai tap tieng anh hk1 lop 11

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 933|Tải về: 37

Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh «n tËp M«n TiÕng Anh - Líp 11 THPT A. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Rµ so¸t, cñng cè l¹i ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 - THPT (ban c¬ b¶n vµ n©ng cao), träng t©m lµ ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n), nh»m môc ®Ých gióp c¸c em häc sinh chuÈn bÞ tèt cho viÖc häc chÝnh kho¸ n¨m häc 2010-2011 - Ch­¬ng tr×nh b¸m s¸t víi kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n dùa vµo bè côc cña s¸ch gi¸o khoa (SGK) TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n). §Æc biÖt lµ ch­¬ng tr×nh ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu cÊu t¹o cña c©u vµ c¸c t×nh huèng bµi ®äc (Reading Passage) còng nh­ c¸c bµi tËp cã tÝnh thùc tiÔn cao. Ch­¬ng tr×nh «n tËp gióp c¸c em häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña m×nh th«ng qua mét sè ®Ò kiÓm tra thö