/26

bai tap tieng anh hk1 lop 11

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1361|Tải về: 44

Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh «n tËp M«n TiÕng Anh - Líp 11 THPT A. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Rµ so¸t, cñng cè l¹i ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 - THPT (ban c¬ b¶n vµ n©ng cao), träng t©m lµ ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n), nh»m môc ®Ých gióp c¸c em häc sinh chuÈn bÞ tèt cho viÖc häc chÝnh kho¸ n¨m häc 2

[Ẩn quảng cáo]