Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap TN ancol hay co dap an

Lượt xem:302|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP ANCOLCâu 1: Đun nóng 5,3 gam 2 ancol X, Y với H2SO4 đặc ở 170oC đến pư hoàn toàn thu được hh khí gồm 2 anken. Đốt cháy hết 2 anken rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dd Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa. Công thức phân tử của X và Y là:A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C3H7OHC. C2H5OH và C3H7OH D. C3H7OH và C4H9OHGiải: CT chung của X và Y là: CnH2n+1OH, với 2≤n≤4 (Vì 2 anken ở thể khí)Các PTHH: CnH2n+1OH  CnH2n + H2O CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2OTheo gt:  → n2 Ancol =  mol Vậy: m Ancol = Vậy 2 ancol là: C2H5OH và C3H7OH Câu 2: Đun nóng hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 170oC thu được hh khí chỉ gồm 2 olefin. Các ancol trong hh X có...