/9

Bài tập trắc nghiệm pH toàn tập - hay

Upload: TrucPham.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 351|Tải về: 5

BÀI TẬP pH CỦA DUNG DỊCH Câu 1: Câu nào sau đây sai A. pH = - lg[H+]. B. [H+] = 10a thì pH = a. C. pH + pOH = 14. D. [H+] . [OH-] = 10-14. Câu 2: Phát biểu không đúng là A. Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng. B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. C. Dung dịch pH Câu 3: Thang pH thường dùng t

[Ẩn quảng cáo]