/1

bài tập ve định luật bảo toàn nguyên tố hay

Upload: LeTrongNhat.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 701|Tải về: 2

kÕ ho¹ch båi d­ìng hsg m«n: Ho¸ Häc 9 Chuyªn ®Ò 1: ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc I/ Ph¶n øng võa cã sù thay ®æi sè oxi ho¸, võa kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸. 1/ Ph¶n øng ho¸ hîp. §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Cã thÓ x¶y ra sù thay ®æi sè oxi ho¸ hoÆc kh«ng. VÝ dô: Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè

[Ẩn quảng cáo]