/2

Bài tập về Hàm số lớp 7

Upload: TanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 266|Tải về: 0

----Hàm số---- Bài 1: Cho hàm số: y = f(x) = x. Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 2: Cho hàm số: y = f(x) = -2x + 5. Tính: f(0); f(1); f(-1); f(2); f(-2); ffff Bài 3: Cho hàm số: y = f(x) = x + Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 4: Cho hàm số: y = f(x) = x2 + 1. Tính: f(0); f(1); f(-1); f(4); f(-5); ffff Bài 5: Cho hàm số: y = f(x) = Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 6: Cho hàm số: y = f(x) = Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 7: Cho hàm số: y = f(x) = Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 8: Cho hàm số: y = f(x) = 5x. Tìm x biết f(x) = 0; f(x) = 1; f(x) = -5; f(x) = 2010. Bài 9: Cho hàm số: y = f(x) = 5x - 3 Tìm x biết f(x) = 0; f(x) = 1; f(x) = -2010; f(x) = 2011. Bài 10: Cho hàm số: y = f(x) = Tìm x biết f(x) = 0; f(x) = 1; f(x) = f(x) = 2010. Bài 11: Cho hàm số: y = f(x) = Tìm x biết f(x) = 0; f(x) = 1; f(x) = f(x) Bài 12: Cho hàm số: y = f(x) = ax - 3 Tìm a biết f(3) = 9; f(5) = 11; f(-1) = 6. Bài 13: Cho hàm số: y = f(x) = 2x + a - 3 Tìm a biết f(3) = 9; f(-3) = 6; f(-5) = 11. Bài 14: Cho hàm số: y = f(x) = (a + 2)x – 3a + 2 Tìm a biết f(3) = 9; f(5) = 11; f(-1) = 6. Bài 15: Cho hàm số: y = f(x) = ax + b Tìm a và b biết f(0) = 1; f(-1) = 2. Bài 16: Cho hàm số: y = f(x) = ax + b Tìm a và b biết f(0) = -1; f(-2) = 3. Bài 17: Cho hàm số: y = f(x) = x. Tính f(1); f(-1); f(2); f(-2); ffvà so sánh f(a) với f(-a). Bài 18: Cho hàm số: y = f(x) = 3x2 - 2. Tính f(1); f(-1); f(2); f(-2); ffvà so sánh f(a) với f(-a). Bài 19: Cho hàm số: y = f(x) = x3 + x. Tính f(1); f(-1); f(2); f(-2); ffvà so sánh f(a) với f(-a). Bài 20: Cho hàm số: y = f(x) = x3 – 4x. Tính f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffvà so sánh f(a) với f(-a).