/2

Bài tập về Hàm số lớp 7

Upload: TanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 581|Tải về: 1

----Hàm số---- Bài 1: Cho hàm số: y = f(x) = x. Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 2: Cho hàm số: y = f(x) = -2x + 5. Tính: f(0); f(1); f(-1); f(2); f(-2); ffff Bài 3: Cho hàm số: y = f(x) = x + Tính: f(0); f(1); f(-1); f(3); f(-3); ffff Bài 4: Cho hàm số: y = f(x) = x2 + 1. Tính: f(

[Ẩn quảng cáo]