Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

Bài tập về Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Lượt xem:707|Tải về:27|Số trang:13 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI TẬPKIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔMCho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M làA. Na. B. K. C. Rb. D. Li.Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy raA. sự khử ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Cl-. C. sự oxi hoá ion Na+ . D. sự khử ion Na+.Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH làA. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là A....