/5

Bài tập về Quần thể sinh vật

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 369|Tải về: 1

III. Bài tập về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật.1. Bài tập và cách giải ( Trong bộ Đề thi tuyển sinh và Hướng dẫn giải tuyển sinh môn Sinh học - 1995).1 - 1. Bài tập 1 ( Đề số 100, câu 4):Để phục hồi quần thể Sóc ở một vườn Quốc gia, người ta thả vào vườn 50 con ( 25 con đực và 25 con cái). Cho biết tuổi đẻ của sóc là một và một con cái đẻ một năm được 2 con ( 1 con đực và 1 con cái), quần thể Sóc không bị tử vong.a) Số lượng cá thể của quần thể Sóc sau các năm thả 1, 2, 3, và 5 là bao nhiêu?b) Năm thứ mấy thì đạt đến số lượng là 6400 con?Hướng dẫn giải ( Theo sách Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh - T.II, tr 291).Số lượng cá thể của quần thể Sóc sau các...