/6

Bài tập về sử dụng phương pháp cân bằng electron

Upload: NguyenHaiQuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 937|Tải về: 8

 1. Cho 0,03 mol Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng thu được V lít NO (đktc) A. 0,224 B. 0,448 C. 0,672 D. 2,016 2. Cho 8,8 g hỗn hợp Cu, Fe hòa tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng thoát ra 1,792 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được. 3. Cho 4,695 g hỗn hợp Fe, Cu hòa tan hoàn toàn trong HNO3 loã

[Ẩn quảng cáo]