Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập về :Tích vô hướng

Lượt xem:159|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI TẬP TÍCH VÔ HƯỚNG I.Lý thuyết : 1.Định nghĩa : Tích vô hướng của 2 vecto là một số thực ký hiệu được cho bởi công thức : 2.Tính chất : 3.Biểu thức tọa độ của tích vô hướng : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 vectơ Một số công thức cần nhớ : Bài 1: Tính tích vô hướng của 2 vecto. Phương pháp: -Tính -Áp dụng công thức Thí dụ : Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB =AC = a . Tính  BÀI TẬP 1.Cho hình vuông ABCD có cạnh a . Tính ĐS: 0 ; a2 2.Cho tam giác ABC vuông tại C có AC = 9 và BC = 5. Tính ĐS:81 3.Cho tam giác ABC có AB=2 BC = 4 và CA = 3. HD: Bài 2:Chưng minh một đẳng thức vec tơ có lien quan đến tích vô hướng hay đẳng thức các độ dài . Phương pháp : -Ta sử dụng các phép toán về vec tơ và các tính chất của tích vô hướng . -Về độ dài ta chú ý :AB2 = Thí dụ1 : Cho tam giác ABC . và M là một điểm bất kỳ . 1.Chứng minh rằng 2.Gọi G là trọng tâm tam giác chứng minh 3.Suy ra với a ; b ;c là độ dài 3 cạnh của tam giác Chưng minh BÀI TẬP: 1.Cho 2 điểm cố định A và B và M là một điểm bất kỳ .H là hình chiếu của M lên AB và I là trung điểm của AB.Chứng minh rằng : 2.Cho tứ giác ABCD . a.Chứng minh rằng b. Chưng minh điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc là :AB2+CD2=BC2+AD2 3.Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh huyền BC = a(3 .Gọi M là trung điểm của BC biết 4.Cho nữa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R .Gọi M và N là 2 điểm thuộc nữa đương tròn và AM và BN cắt nhau tại I. a.Chưng minh :b,Từ đó tính theo R 5.Cho tam giác ABC có trực tâm H và M là trung điểm BC Chứng minh 6.Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại M và P là trung điểm của AD . Chứng minh Bài 3: Trong mp Oxy cho tam giác ABC với A(x1;y1) B(x2;y2) và C(x3;y3) .Xác định hình dạng của tam giác ABC. Phương pháp : –Nêu AB = BC = CA =>Tam giác ABC đều . –Nếu AB = AC =>Tam giác ABC cân –Nếu AB = AC và BC = AB(2 => Tam giác ABC vuông cân tại B –Nếu BC2=AB2 +AC2 =>tam giác ABC vuông tại A Thí dụ 1: TRong mpOxy cho tam giác ABC với A( 1;5) B(3;–1) C(6;0).Xác định hình dạng của tam giác ABC . Tính diện tích tam giác ABC. GIẢI : Thí dụ 2:Cho tam giác ABC với A(–1;3) B(3;5) C(2;2).Xác định hình dạng của tam giác ABC ,Tính diện tích của tam giác ABC và chiều cao kẻ từ A. vuông cân tại A S=5đvdt Thí dụ 3:Trong mpOxy cho A(4;0) Chứng minh tam giac OAB đều . .Tìm trực tâm của tam giác OAB Giải : Bài Tập : 1. Cho tam giác ABC với A(1;0) B(–2;–1) và C(0;3).Xác định hình dạng của tam giác ABC .Tìm Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. ĐS: Vuông tại A , Tâm I (–1;1) 2.Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(0;2) B(m ; 0) và C(m+3; 1) .Định m để tam giác ABC vuông tại A. ĐS:m = –1 hay m =-2 3. Cho tam giác ABC biết A(–1;3) B(–3;–2) và C(4;1) , Chứng minh tam giác ABC vuông từ đó suy ra khoảng cách từ C đến AB. 4.Ch 2 điểm A (2 ; –1) và B(–2;1) Tìm điểm M biết tung độ là 2 và tam giác ABM