/39

bai thi vat li 10

Upload: KhanhChiTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 172|Tải về: 0

Tuaàn 7 NS:9/9/10 Tieát 25, 26 ND: (8/1):15/9/10 (8/2):14/9/10 ÑAÙNH NHAU VÔÙI COÁI XAÂY GIOÙ (Trích tieåu thuyeát Ñoân Ki-hoâ-teâ) Xeùc-van-teùt I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: Giuùp hoïc sinh : KT: - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện,diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn-ki-hô-tê. - Ý nghĩa của cặp nhân vật baát huû Ñoân ki-hoâ-teâ vaø Xan-choâ Pan-xa töông phaûn veà moïi maët. 2. KN: -Nắm bắt diễn biến của ác sự kiện trong đoạn t