Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/23

Bài thi “Xây dựng nông thôn mới”

Lượt xem:1157|Tải về:16|Số trang:23 | Ngày upload:18/07/2013

HUYỆN UỶ YÊN ĐỊNH  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ “XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”  Yên Định, ngày 14 tháng 11 năm 2011      GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI (Phần thi viết) Câu hỏi 1: Từ năm 2000 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành những chủ trương, Nghị quyết nào về đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn? Hãy trình bày những nội dung cơ bản của các chủ trương đó? Từ năm 2000 đến nay (11/2011), Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 4 văn kiện chuyên đề về đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đó là: - NQ Hội nghị TW5 (khoá IX) về đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010. - NQ Hội nghị TW7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Quyết định 800/QĐ - TTg, ngày 04/6/2010, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. - Quyết định 491 - QĐ/TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. I. NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THỜI KỲ 2001-2010. 1. Những quan điểm chính về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Một là, “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một tronng những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Phát triển công nghiệp, dịch vụ phải gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ đắc lực và phục vụ có hiệu quả cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”. Hai là, “Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, chú trọng phát triển nguồn lực con người, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học, công nghệ; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng gắn với thị trường để sản xuất hàng hoá quy mô lớn với chất lượng và hiệu quả cao, bảo vệ môi trường, phòng chống, hạn chế và giảm bớt thiên tai, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Ba là, “Dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc; phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hoá, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn”. Bốn là, “Kết hợp chặt chẽ các vấn đề kinh tế và xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của người dân nông thôn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá và thuần phong mỹ tục”. Năm là, “Kết hợp chặt chẽ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn với việc xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các ngành, các địa phương. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư các vùng xung yếu, vùng biên giới, cửa khẩu, hải đảo phù hợp với chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia”. 2. Mục tiêu tổng quát phát triển: “Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng, và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”. 3. Những chủ trương lớn. 3.1.Phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. * Định hướng chung về nông nghiệp: - Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo trên cơ sở hình thành các vùng sản xuất chất lượng cao, giá thành