/39

Bai thu hoach cho dang vien moi

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1831|Tải về: 45

Câu hỏi: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Trả lời: Để trả lời câu hỏi này tôi xin được phép đề cập đến một số điểm cơ bản sau:Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra

[Ẩn quảng cáo]