/4

Bai thu hoach Hoc tap nghi quyet DH Dang XI

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1087|Tải về: 5

BÀI THU HOẠCH“Học tập Nghị Quyết Đại Hội lần thứ XI của Đảng”Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOÀNĐơn vị công tác : Trường THCS Cẩm lýCâu 1: Đặc trưng về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng ? Mục tiêu tổng quát đến khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta ?Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá

[Ẩn quảng cáo]