Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai thu hoach Hoc tap nghi quyet DH Dang XI

Lượt xem:679|Tải về:4|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI THU HOẠCH“Học tập Nghị Quyết Đại Hội lần thứ XI của Đảng”Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOÀNĐơn vị công tác : Trường THCS Cẩm lýCâu 1: Đặc trưng về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng ? Mục tiêu tổng quát đến khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta ?Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  (bổ sung và phát triển 2011) 1/ Về đặc trưng: Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của CNXH trong Văn kiện năm 1991 và 2006 gồm: Thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  Thứ hai: do nhân dân làm chủ. Thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại là chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Thứ...