Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài thu hoạch học tập Nghị Quyết ĐH XI

Lượt xem:906|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI Người thực hiện : Phan Thị Kim Dung Đơn vị : Trường THPT Tuyên HoáBài LàmĐại hội XI của Đảng họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và đã trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xác định Chiến...