/12

BÀI THU HOẠCH - NGHỊ QUYẾT ĐH LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1178|Tải về: 12

Câu 1:Đồng chí hãy nêu mô hình xã hội XHCN và phương hướng cơ bản để xây dựng CNXH ở nước ta được trình bày trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, pháp triển năm 2011)?Trả lờiA. Mô hình xã hội XHCN trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (

[Ẩn quảng cáo]