/12

BÀI THU HOẠCH - NGHỊ QUYẾT ĐH LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 793|Tải về: 11

Câu 1:Đồng chí hãy nêu mô hình xã hội XHCN và phương hướng cơ bản để xây dựng CNXH ở nước ta được trình bày trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, pháp triển năm 2011)?Trả lờiA. Mô hình xã hội XHCN trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, pháp triển năm 2011).Chủ nghĩa xã hội (CNXH) theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Để xây dựng CNXH, những người cộng sản phải hình dung, phác thảo ra được những đường nét cơ bản nhất của mô hình CNXH (mà chúng ta gọi đó là những “đặc trưng”). Nếu không phác thảo được mô hình, những đường nét cơ bản thì rất khó định hướng để xây dựng CNXH và biến nó trở thành...