/4

Bài thu hoạch_Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 25491|Tải về: 765

BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?Trả lời: Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có n

[Ẩn quảng cáo]