Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản đăng ký cá nhân làm theo Bác

Lượt xem:306|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG BỘ………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ…………………………….. Sông Đốc, ngày … tháng … năm 20……BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN(Về việc thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm 2012)Họ tên: Sinh hoạt tại chi bộ: Cơ quan: Chức vụ: Căn cứ công văn số 35/CV/ĐU ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Ban thường vụ Đảng Uỷ về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm 2012, bản thân tôi xin đăng ký thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012, cụ thể như sau: Người viết bảng đăng ký...