/2

Bản đăng ký cá nhân làm theo Bác

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 736|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ…………………………….. Sông Đốc, ngày … tháng … năm 20……BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN(Về việc thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm 2012)Họ tên: Sinh hoạt tại chi bộ: Cơ quan: Chức vụ: Căn cứ công văn số 35/CV/ĐU ngày 9 tháng 4

[Ẩn quảng cáo]