/3

bản dang ký làm theo tấm gương đạo ... Chí Minh

Upload: DomDomNho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 250|Tải về: 1

BẢN ĐĂNG KÝ “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ******************************* Họ và tên: VÕ CƯỜNG SƠN Chức vụ :Giáo Viên Đơn vị:Trường THPT Bàn Tân Định 1.Thực hiện chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Về cần ,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư’. - Về ý thức tu dưỡng: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ửng yêu câu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đống thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên chu nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiên mới, Đảng phái tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tố chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Chính lẽ đó bản thân luôn học tập , rèn luyện phẩm chất ,đạo đức chính trị cách mạng qua các nguồn thông tin ,các lớp chính trị hè ,các văn kiện …một cách tích cực . -Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: + Thực hiện tốt nội quy, quy chế ngành ,của Nhà trường. + Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách. + Luôn giữ phẩm chất đạo đức nhà giáo ,đoàn kết với đồng nghiệp,hết lòng vì học sinh . - Về đạo đức lối sống: + Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết + Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí . - Về tiên phong gương mẫu:   + Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương. +Lúc nào cũng có ý thức giáo dục ,khuyên bảo người thân giữ gìn đạo đức ,lối sống ,xây dựng gia đình văn hóa ,sống lành mạnh ,tích cực trong lao động ,ý thức trong vệ sinh môi trường sống ….. 2.Về “thực hành tiết kiệm ,chống lãng phí ,tham o ,quan liêu” và “sửa đổi lề lối làm việc”của Bác -Về thực hành tiết kiệm,  chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu : :+Bản thân tôi luôn sống tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí, trong công việc tôi luôn cố gắng sắp xếp phù hợp, có tính khoa học để tránh lẵng phí thời gian. +Về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của công dân viên chức không quan liêu, tham nhũng, lãng phí : Tôi luôn rèn luyện bản thân mình theo tiêu chuẩn tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập và làm theo Hồ Chí Minh ; nói không với tham nhũng, quan liêu, lãng phí. +Về đấu tranh chống những biễu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và ngoài xã hội : Trước hết tôi không cho phép mình tham nhũng, lãng phí trong đời sống, khi phát hiện người nào trong cơ quan hoặc ngoài xã hội có biểu hiện tham ô, hay lối sống quan liêu, tôi sẽ là người đi tiên phong để