/4

ban ke hoach ca nhan nam 2011-2012

Upload: BangDoDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 144|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP TỔ TOÁN TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ia Blư, ngày 15 tháng 9 năm 2011.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 – 2012 Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Hà Huy Tập Căn cứ vào k ế hoạch hoạt động của tổ Toàn tin. Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Nhiệm vụ được phân công. - Giáo viên dạy môn toán lớp 7A1-2, tin lớp 9A1-2-3 - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1. - Phụ trách quan lý phòng máy của nhà trường. 2. Thuận lợi: - Được phân công dạy học theo đúng chuyên môn, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám Hiệu và các tổ chức khác trong nhà trường. 3. Khó khăn: - Hai khối lớp học hai buổi khác nhau nên không thuận tiện trong đi lại và dạy học. II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN:  1.  Nhiệm vụ 1: Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống. - Các chỉ tiêu: + Giữ gìn phẩm chất phẩm chất, đạo đức , lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. + Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh và phát triển. - Các biện pháp: + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của ngành, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước. + Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước. 2. Nhiệm vụ 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ. - Các chỉ tiêu: + Giời thao giảng đạt loại: 2 giỏi, 2 khá. + Có học sinh giỏi trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện. + Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. + Áp dụng phương pháp mới vào trong giảng dạy. - Các biện pháp: + Thường xuyên dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp hàng tuần và các đợt thao giảng. + Thảo luận chuyên môn trong tổ nhóm về các vấn đề mới, khó trong dạy học. 3. Nhiệm vụ 3: Đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học. + Thực hiện dạy đúng và đủ các tiết theo PPCT. - Các chỉ tiêu: Hoàn thành chương trình dạy học theo phân phối chương trình. Môn Phần Số tiết cn HKI HKII Toán 7 Số học 70 40 30  Hình học 70 32 38 Tin 9 70 36 34 TC toán - tin 37 19 18  - Các biện pháp: * Dạy học thông qua thời khoá biểu, đảm bảo nội dung đúng đủ theo phân phối chương trình * Không cắt xén chương trình, dạy bù chương trình đảm bảo nội dung chương trình trong học kì, trong năm. + Chất lượng môn dạy: - Các chỉ tiêu: Môn Lớp Giỏi Khá TB Yếu Kém  SL % SL % SL % SL % SL % Toán 7A1 4 12.1 10 30.3 16 48.5 3 9.1 0 0  7A2 3 9.4 8 25.0 17 53.1 4 12.5 0 0  Tin 9A1 7 20.6 11 32.3 15 44.1 1 3.0 0 0  9A2 5 15.5 10 31.3 15 46.9 2 6.3 0 0  9A3 4 11.7 11 32.4 16 47.1 3 8.8 0 0  - Các biện pháp: * Kiểm tra đánh giá phân loại học sinh khách quan công bằng và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. * Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm của các lớp trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. 2.  Nhiệm vụ 4:  Bồi dường học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. - Các chỉ tiêu: + Có ít nhất 1 HS đạt giải cấp huyện. + Nâng loại học sinh yếu kém