Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BAN KIỂM ĐIỂM CA NHÂN

Lượt xem:249|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Phòng GD - đt tam đảocộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Yên Dương Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Dương, ngày 22 tháng 5.năm 2009Bản tự kiểm đIểm qúa trình Công tác năm học 2008 - 2009Họ và tên: Ngô Thúy Tổ : KHTNĐơn vị công tác: Trường THCS Yên Dương. Các công việc được giao: Giáo viên Giảng dạy bộ môn Sinh 8AB Hóa8ABCD Nội dung kiểm đIểm:lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống:Lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân, với học sinh đều lành mạnh, trong sáng.Về chuyên môn:* Việc thực hiện quy chế chuyên môn...