/2

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 16804|Tải về: 90

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuang Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2010BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Kèm theo Kế hoạch số: 81 – KH/TU ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy về việc thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên)- Họ và tên: Bế Ngọc Hương- Chức vụ Đảng: Đảng viên- Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng- Đơn vị công tác: Trường THCS Quang VinhTôi xin tự kiểm điểm theo 04 nội dung sau:1. Về tư tưởng chính trị:Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. An tâm công tác, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; việc chấp hành quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng,...