/2

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 18604|Tải về: 111

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuang Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2010BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Kèm theo Kế hoạch số: 81 – KH/TU ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy về việc thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên)- Họ và tên: Bế Ngọc Hương- Chức vụ Đảng: Đảng viên- Chức vụ chính quyền: Hi

[Ẩn quảng cáo]