/1

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1788|Tải về: 6

Đảng cộng sản việt namVinh An, ngày 20 tháng 03 năm 2007Bản Nhận xét Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Chi bộ THCS An bằng Vinh An Tôi tên là: ..... Sinh ngày ... tháng ... năm .....Vào đảng ngày ... tháng ... năm ...., chính thức ngày ... tháng ... năm .... Đang sinh hoạt tại chi bộ ..... Được chi b

[Ẩn quảng cáo]