Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Lượt xem:1018|Tải về:4|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Đảng cộng sản việt namVinh An, ngày 20 tháng 03 năm 2007Bản Nhận xét Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Chi bộ THCS An bằng Vinh An Tôi tên là: ..... Sinh ngày ... tháng ... năm .....Vào đảng ngày ... tháng ... năm ...., chính thức ngày ... tháng ... năm .... Đang sinh hoạt tại chi bộ ..... Được chi bộ phân công ngày .... tháng ... năm ..... giúp đỡ đảng viên dự bị ..... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau: Ưu điểm: * Phẩm chất chính trị:+ Lập trường tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đứng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước. * Đạo đức lối sống:+ Có lối sống đạo đức trong...