Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ(tham khảo)

ĐẢNG ỦY XÃ ………... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS ……… ………, ngày 21 tháng 4 năm 2011BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ( của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt )I. Sơ lược về cán bộ:1. Họ và tên: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Nơi sinh:4. Quê quán: 5. Ngày vào Đảng: - Dự bị: - Chính thức: 6. Quá trình công tác; những công việc, chức vụ Đảng, chính quyền, doàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay:- Từ tháng năm đến tháng năm :- Từ tháng năm đến tháng năm :- Từ tháng năm đến tháng năm :- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng.II/ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sông:- Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3169|Tải về:17|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: