/2

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ(tham khảo)

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3583|Tải về: 17

ĐẢNG ỦY XÃ ………... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS ……… ………, ngày 21 tháng 4 năm 2011BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ( của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt )I. Sơ lược về cán bộ:1. Họ và tên: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Nơi sinh:4. Quê quán: 5. Ngày vào Đảng: - Dự bị: - Chính thức: 6. Quá trình công tác; những công việc, chức vụ Đảng, chính quyền, doàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay:- Từ tháng năm đến tháng năm :- Từ tháng năm đến tháng năm :- Từ tháng năm đến tháng năm :- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng.II/ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sông:- Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy...