Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Lượt xem:299|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:17/07/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ((( ((( Đơn vị:Trường THCS Thạnh Đông. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. NĂM HỌC:2007-2008. ((( I/. SƠ YẾU LÍ LỊCH BẢN THÂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. 1/. Sơ yếu lí lịch: Họ và tên: Lâm Văn Việt. Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1977. Đơn vị công tác:Trường THCS Thạnh Đông. Chức vụ: Giáo viên. Thời gian giữ chức vụ:Từ ngày 01/11/1999 đến nay. 2/. Chức năng nhiệm vụ được giao của bản thân: a/. Chức năng: Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học theo đúng quy định, không cắt xén, dồn ép chương trình. Bản thân luôn chuẩn bị bài dạy chu đáo trước khi lên lớp. Trong giảng dạy truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh, đảm bảo nội dung bài dạy. Vận dụng tốt phương pháp mới vào quá trình giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động,sáng tạo của học sinh. Luôn đảm bảo đúng chất lượng giảng dạy và ngày giờ công, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt các phong trào lớn do nhà trường tổ chức như : văn nghệ, các hoạt động trong các lĩnh vực của Thể Dục Thể Thao … Bên cạnh đó việc duy trì sỉ số học sinh cũng được đảm bảo tốt trong suốt cả năm học. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, đảm bảo tỉ lệ lên lớp thẳng 100%. Nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi lớp phụ trách cao hơn so với đầu năm, phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến Sĩ Thi Đua Cấp Cơ Sở”. b/. Nhiệm vụ được giao: Dạy văn các lớp : 6A, 9D, 9F, chủ nhiệm lớp 9F. Với tổng số tiết được giao là19 tiết/tuần. II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM. 1/. Tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước: Bản thân luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức tác phong tốt, luôn thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi ở và nơi làm việc. 2/. Thực hiện quy chế chuyên môn: Giảng dạy theo đúng chương trình quy định, không cắt xén, không dồn ép chương trình. Thực hiện tốt, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách. Việc chấm, trả bài, vào điểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh đúng theo quy định. 3/. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn: Đảm bảo ngày giờ công, không bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt nội quy của nhà trường đề ra, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hàng tháng theo đúng tiêu chuẩn. Thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng khi được phân công. 4/. Chất lượng giờ dạy bộ môn: Đảm bảo các tiết dạy của bộ môn được phân công đều đạt từ loại khá trở lên, truyền thụ đầy đủ, chính xác nội dung bài dạy cho học sinh. 5/. Chất lượng học sinh:Tổng số học sinh 03 lớp là 99 em. Học lực: Giỏi : 09 em , đạt tỉ lệ : 9,1% . Khá : 24 em, đạt tỉ lệ : 24,2% . Trung bình : 66 em, đạt tỉ lệ : 66.7%. Yếu : 0 em , đạt tỉ lệ : 0% . Hạnh kiểm : Tốt : 87 em, đạt tỉ lệ : 87,9% . Khá : 12 em, đạt tỉ lệ : 12,1% . Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 100% . Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0% . 6/. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2007-2008 : “Xây Dựng Nề Nếp Trong Việc Quản Lí Học Sinh Ở Bậc Trung Học Cơ Sở”. Với việc áp dụng sáng kiến trên, tỉ lệ học sinh cá biệt ở các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy đã giảm nhiều hơn so với các năm học trước và đã được Hội đồng nhà trường đánh giá cao. 7/. Thực hiện tiết kiệm, bảo vệ của công, bảo vệ cơ quan đơn vị, giữ gìn bí mật, học tập nâng cao trình độ : Bản thân