/4

ban thanh tich ca nhan

Upload: LenKhen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 743|Tải về: 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Họ và tên: Hà Lệ Thảo Ngày sinh: 25/ 05/1983 Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán Ngày vào ngành: 10/09/2005 Đơn vị công tác: Trường PT Dân Tộc Nội Trú Quan Hoá Trong năm học

[Ẩn quảng cáo]