/3

ban tu kiem diem 2011

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 416|Tải về: 0

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NĂM 2011(Dùng cho cán bộ, công chức là đảng viên) Họ và tên: Hồ Quốc Việt sinh năm: 04/10/1971Vào đảng CSVN ngày 05/01/2009 Chính thức ngày 05/01/2010Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ: trường TH Cần Thạnh Đã tham dự sinh hoạt chi bộ: 11/12 Định kỳ trong năm. Căn cứ nhiệm vụ của đảng viên, kết quả thực hiện chức trách, nhiêm vụ được giao, tôi xin kiểm điểm, khuyết điểm trong năm như sau:I/ Nội dung đánh giá:Về tư tưởng chính trị:- Bản thân, gia đình luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.- Bản thân luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào...