/2

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4331|Tải về: 103

ĐẢNG BỘ BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 5CHI BỘ 1ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNKính gửi: Chi ủy chi bộ ………..;Đảng uỷ …………………….Tên tôi là:.Sinh ngày.Quê quán:.Trú quán:.Ngày vào Đảng: ……………, chính thức ngày ……………..Qua quá trình sinh hoạt Đảng chi bộ ………., Đảng bộ ……………………… tôi nhận thấy có những ưu khuyết điểm sau:ƯU ĐIỂMVề phẩm chất chính trị: Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;Luôn tuyên truyền vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;Có ý thức và tinh thần học tập nâng cao trình...