Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG BỘ BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 5CHI BỘ 1ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNKính gửi: Chi ủy chi bộ ………..;Đảng uỷ …………………….Tên tôi là:.Sinh ngày.Quê quán:.Trú quán:.Ngày vào Đảng: ……………, chính thức ngày ……………..Qua quá trình sinh hoạt Đảng chi bộ ………., Đảng bộ ……………………… tôi nhận thấy có những ưu khuyết điểm sau:ƯU ĐIỂMVề phẩm chất chính trị: Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;Luôn tuyên truyền vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;Có ý thức và tinh thần học tập nâng cao trình...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3278|Tải về:86|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: