/2

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 664|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ .....CHI BỘ TRƯỜNG THCS ..... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày .... tháng .... năm 201..BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên Tên tôi là: .....Chức vụ hiện nay: .....Là Đảng viên thuộc chi bộ: ..... - Đảng bộ .....Đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên1. Tự kiểm điểm : (Theo 4 tiêu chuẩn hướng dẫn 20-HD/BTCTW)a. Về tư tưởng chính trị: ( 4 nội dung).....b. Về phẩm chất đạo đức: (4 nội dung).....c. Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao: (3 nội dung).....d. Về tổ chức kỷ luật: (3 nội dung).....2. Tự phân loại:+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.+ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người tự kiểm điểm .....Ý KIẾN...