Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên

Lượt xem:209|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

sở giáo dục & đào tạo phú thọ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên Năm học 2011 – 2012 Họ và tên: Vũ Phong Tổ chuyên môn: KHXH Nhiệm vụ được phân công: + Giảng dạy các môn Ngữ văn 6B; 8A, B. Sau một năm phấn đấu thực hiện phương hướng nhiệm vụ của năm học 2011 – 2012. Bản thân tự nhận xét kết quả rèn luyện, công tác như sau: 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: a, Nhận thức tư tưởng, chính trị: + Có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn và thử thách, từ nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bản thân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng b, Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước: Bản thân luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. c, Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động: + Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chương trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, chữa và trả bài cho học sinh đúng thông tư, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực. d, Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân: + Có lối sống giản dị trong sáng, có ý thức thực hành tiết kiệm không vi phạm tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng và vận động mọi người cùng học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó bản thân đã góp phần nâng cao tình đoàn kết nhất trí trong tổ chuyên môn nói riêng, trong nhà trường, địa bàn công tác nói chung. e, Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh: + Có lối sống giản dị trong sáng, có ý thức thực hành tiết kiệm không vi phạm tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng và vận động mọi người cùng học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó bản thân đã góp phần nâng cao tình đoàn kết nhất trí trong tổ chuyên môn nói riêng, trong nhà trường, địa bàn công tác nói chung. * Tự xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tốt 2. Về chuyên môn nghiệp vụ: * Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Năm học 2011 - 2012 bản thân tôi đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác và