Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CBCC

Lượt xem:1530|Tải về:8|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS TẠ BÚMẫu số 1.4Tạ Bú, ngày 11 tháng 11 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.Năm 2010Họ và tên: Đơn vị công tác:Chức vụ: Giáo viên.Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy.I. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (27 điểm) Tôi luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Là một giáo viên tôi luôn thực hiện để hoàn thành tốt công việc giảng dạy bộ môn mình phụ trách. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án và kết quả dự giờ luôn đạt loại giỏi. Là một giáo viên chủ nhiệm tôi luôn bám sát lớp, luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh.II. Tư tưởng, chính trị (25 điểm)Tôi luôn thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Luôn có ý thức tuyên truyền và vận...