/4

BAO CAO Chuyen Mon

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 295|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số: …../BC-CNBÁO CÁO TỔNG KẾT CÁ NHÂNNĂM HỌC 2010 - 2011Họ và tên: …………………………………Chuyên môn ĐT: ………………………..Công tác được giao: + Giảng dạy: ………………………………………………… + Kiêm nhiệm: ………………………………………………I. Về kỷ

[Ẩn quảng cáo]