/4

BAO CAO Chuyen Mon

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 129|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số: …../BC-CNBÁO CÁO TỔNG KẾT CÁ NHÂNNĂM HỌC 2010 - 2011Họ và tên: …………………………………Chuyên môn ĐT: ………………………..Công tác được giao: + Giảng dạy: ………………………………………………… + Kiêm nhiệm: ………………………………………………I. Về kỷ luật lao động:* Ngày giờ lao động: - Số buổi nghỉ: ……….; có phép: …….; không phép: ………(kể cả nhờ đồng nghiệp dạy thay)- Số buổi vắng họp: ………; có phép: ……….; không phép:…………- Số tiết được Tổ phân công dạy thay cho đồng nghiệp:…………………….………….- Đánh giá việc tham gia các hoạt động ngoại khóa:……………………………………Trong đó: + Tham gia sinh hoạt Đội (Truy bài, giữa giờ,…): …………………… + Thể dục thể thao: ………………………………………………….… + Văn nghệ: ……………………………………………………………II. Thực hiện quy chế chuyên môn:1) Hồ sơ giáo viên: (Về số lượng, chất lượng đã thực hiện đảm bảo theo Quy đinh tại văn bản số 1031/SGD&ĐT …chưa?))-...