/7

Báo cáo công tác nữ công

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 771|Tải về: 2

Công đoàn trường Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam THCS Quảng Tiến Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBáo cáo sơ kết công tácnữ công năm 2007-2008 Kính gửi: BCH Công đoàn giáo dục thị xã Sầm Sơn Đơn vị: Công đoàn trường THCS Quảng Tiến Báo cáo công tác nữ công từ 8/3/2007 đến 8/3/2008.I) Đặc điểm tình hình

[Ẩn quảng cáo]