Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Báo cáo công tác nữ công

Lượt xem:380|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Công đoàn trường Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam THCS Quảng Tiến Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBáo cáo sơ kết công tácnữ công năm 2007-2008 Kính gửi: BCH Công đoàn giáo dục thị xã Sầm Sơn Đơn vị: Công đoàn trường THCS Quảng Tiến Báo cáo công tác nữ công từ 8/3/2007 đến 8/3/2008.I) Đặc điểm tình hình và một số kết quả đạt được: Công đoàn trường THCS Quảng Tiến là một công đoàn có số lượng đoàn viên đông, với nhiều lứa tuổi nên trong hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn. Tuy vậy trong năm qua công đoàn trường THCS Quảng Tiến đã thực hiện tốt nghị quyết công đoàn cấp trên nghị quyết công đoàn cơ cở và đặc biệt công tác nữ công. Cùng với công tác chuyên môn công đoàn nhà trường đã chỉ đạo tốt công tác công đoàn, trong đó công tác nữ công có nhiều...