Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Báo cáo của ban thanh tra nhân dân

Lượt xem:1426|Tải về:12|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CĐ TRƯỜNG THCS ..... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------- --------------***----------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012        Thực hiện luật thanh tra và nghị định 99/2005 ngày 28-7-2005 của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân         Ban thanh tra nhân dân trường THCS .....báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2010-2011 như sau: I. Tình hình chung: Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ- BGH nhà trường, Công đoàn cơ sở trường THCS .....; Ban thanh tra nhân dân đã được củng cố và đi vào hoạt động thanh tra, giám sát các hoạt động của nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011.II. Về công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm...