Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

báo cáo phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà

Lượt xem:1121|Tải về:4|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

HUYỆN M’ĐRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMGIÁO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 07/ BC- M’đrăk, ngày 25.tháng 10 năm 2008BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2008- 2010PHẦN THỨ NHẤT:BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008Thực hiện công văn số 51/ CV- LĐLĐ huyện ngày 02/10/2008 của Liên đoàn lao động Huyện V/V tổ chức sơ kết phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2006- 2008. BCH công đoàn giáo dục huện đã triển khai xuống tất cả các đơn vị CĐCS trường học tiến hành tổ chức sơ kết phong trào theo tinh thần công văn, sau đó báo cáo kết quả về công đoàn ngành....