/6

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện ... Hồ Chí Minh

Upload: HexaLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 100|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG * Số : 04 - BC/BCĐ LT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đạ tông, ngày 5 tháng 10 năm 2010   BÁO CÁO Tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Căn cứ vào Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đam Rông về Kế hoạch tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Căn cứ công văn số 02-HD/TG ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Đam Rông về việc hướng dẫn tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo kết quả công tác đánh giá và tự đánh giá cá nhân cán bộ, đảmg viên, giáo viên, công nhân viên sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của chi bộ trường Liêng Trang. Nay Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại chi bộ THCS Liêng Trang báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động từ năm 2007 đến năm 2010 với những nội dung cụ thể như sau: PHẦN I : PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn hệ thống Chính trị; Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy Đam Rông, của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông về việc Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn huyện. Ngày 01 tháng 10 năm 2010 Ban chỉ đạo cuộc vận động của trường THCS Liêng Trang được thành lập. Bắt tay vào công việc Ban chỉ đạo cuộc vận động và chi bộ trường THCS Liêng Trang tự đánh giá những thuận lợi và khó khăn như sau: a/ Những thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đạ Tông, của huyện uỷ Đam Rông chi bộ trường THCS Liêng Trang được thành lập thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo quy định của ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên công nhân viên nhiệt tình và hăng say trong lao động – học tập, đảm bảo về số lượng và chất lượng, hiện tại chi bộ có 07 đảng viên trên tổng số 39 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. - Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường, các ban ngành đoàn thể, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo nội dung Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị đã có sự đồng thuận nhất trí cao về ý chí và hành động. Cuộc vận động đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về nhận thức cũng như trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên. Các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên trong đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. b/ Những khó khăn: - Nhà trường cũng như Chi bộ là tổ chức cơ sở mới được thành lập từ tháng 8 năm 2010 nên việc nắm bắt tình hình và triển khai trong đội ngũ còn hạn chế. - Tỉ lệ đảng viên chưa cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên đa số còn trẻ nên ít kinh nghiệm trong hoạt động, trong giảng dạy và trong quản lí cũng như lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. - Tình hình đời sống kinh tế của nhân dân, của địa phương còn nhiều khó khăn. Trình độ mặt bằng dân trí thấp, nên công tác tuyên truyền vận động thực hiện trong học sinh và nhân dân chưa đạt hiệu quả. - Chất lượng giáo dục còn thấp, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học hàng năm cao. Còn một số bậc cha mẹ học sinh chưa thật quan tâm sâu sát tới việc học tập và rèn luyện của con em mình. PHẦN II. KẾT