Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Báo cáo tham luận công tác PCGD THCS năm 2012

Lượt xem:586|Tải về:5|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Chợ Lầu, ngày 04 tháng 03 năm 2012Kính thưa hội nghị, được sự phân công và cho phép của ban tổ chức, tôi xin trình bày :tham “công tác trì số của học sinh trong trường học” I- trạng :Nghị quyết trung ương IV khóa 7 và Nghị quyết trung ương II khóa 8 đã ra việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền và nhân dân lên một bước mới, xem PC THCS là mục tiêu quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, phát triển kinh tế ổn định xã hội. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát huy hiệu quả, các nguồn quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo các nguồn tài trợ của các tổ chức kinh tế xã hội có tác dụng từng bước ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học .Đội ngũ cán bộ giáo viên được bổ sung về số lượng là...